Slanje sažetaka

Uputstvo za slanje sažetaka

Apstraktni obrazac

Rok za slanje sažetaka: 20.09.2023.

UPUTE ZA PRIJAVU SAŽETAKA ZA POSTER PREZENTACIJE

 1. Prijavljeni sažeci moraju biti originalni. Prethodno publicirani ili sažeci koji su prezentirani na nekom domaćem ili međunarodnom znanstvenom i/ili stručnom sastanku neće biti prihvaćeni. Sažetak može biti prijavljen na jezicima naroda u Bosni i Hercegovini i/ili engleskom jeziku.
 2. Autori neće imati pristup svojim prijavljenim sažecima do krajnjeg datuma, tako da ih neće moći pregledati i mijenjati. U slučaju da se utvrdi nepravilnost u sadržaju sažetka koji je prijavljen, može se zatražiti promjena poslanog sažetka elektroničkom korespodencijom (e-mail: sazeci@kongres.upubih.com). Slanje korigiranog sažetka naslovite kao KOREKCIJA SAŽETKA) do krajnjeg datuma prijave, nakon čega neće biti moguće dalje ispravke.
 3. Na formularu za sažetke podvući prezime i ime prezentirajućeg autora na Simpoziju. Obvezuje se prezentirajući autor da pošalje točnu e-mail adresu, koja će biti korištena u budućoj korespondenciji.
 4. Članovi Znanstvenog odbora pregledati će sve dospjele sažetke i odabrati će radove za poster prezentacije. Predviđeno vrijeme za izlaganje poster prezentacija zavisit će od sesije u koju bude uvršten prihvaćeni rad.
 5. Sve upute za pripremu prihvaćenih sažetaka za poster prezentaciju biti će dostavljene autoru koji izlaže na Simpoziju, uz obavijest o prihvaćanju sažetka.
 6. Prihvaćeni sažeci publiciraće se u Knjizi sažetaka. Da bi sažetak bio uvršten u Knjigu sažetaka, kotizaciju za autora koji prezentira rad treba uplatiti najkasnije 01. 10. 2023. U slučaju da kotizacija do tog roka ne bude uplaćena, sažetak neće biti uključen u Knjigu sažetaka.
 7. Autori prihvaćenih sažetaka prezentiraće svoj rad u sesiji i u vrijeme za to određenim od strane Znanstvenog odbora.
 8. U sažetku ne treba pisati fusnote. Molimo da izbjegavate boldiranje, podvlačenje i na drugi način mijenjanje fontova u tekstu sažetka.
 9. Ako se u sažetku spominju imena lijekova, autori se podsjećaju da treba da koriste isključivo generička imena. U slučaju korištenja komercijalnih imena lijekova, sažetak neće biti prihvaćen.

UPUTE AUTORIMA ZA SLANJE SAŽETAKA ZA POSTER PREZENTACIJE

 1. Sažetak treba pisati na jednom od službenih jezika koji se koriste u Bosni i Hercegovini i/ili na engleskom jeziku.
 2. Obrasce za prijavu sažetka (na domaćem i engleskom jeziku) potražite preko sazeci@kongres.upubih.com
 3. Popunjene formulare za prijavu sažetaka treba poslati isključivo kao Word dokument na e-mail adresu sazeci@kongres.upubih.com.
 4. Sažetak može sadržavati najviše 300 riječi i znakova, bez podnaslova i spiska literature. U sažetke ne treba postavljati fotografije i/ili tabele. U slučaju prekoračenja limita riječi sažetak će biti prilagođen za štampu u Knjizi sažetaka. Na formularu za sažetke potrebno je označiti samo jednu od ponuđenih tema.
 5. Sažeci treba da budu napisati u fontu Times New Roman, veličine fonta 12pt, u proredu 1.0
 6. Naslov rada pisati velikim slovima (CAPS) Times New Roman, bold, 12pt, sa najviše 20 karaktera.
 7. Napisati puno prezime, ime i afilijaciju autora i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentirati rad. Dozvoljeno je najviše do 3 koautora. Potrebno je naznačiti kontakt e-mail adresu prezentirajućeg autora radi dalje korespondencije.
 8. Svaki sažetak treba obvezno sadržavati: Uvod, Cilj i Metode, Rezultate i Zaključke (kod prikaza slučaja umjesto Rezultati napisati kratki opis slučaja).
 9. Najviše do tri ključne riječi (obvezno popuniti).
 10. Najviše do tri reference (obvezno popuniti).
 11. Koristiti standardne skraćenice, a nove skraćenice definirati u zagradi nakon prve uporabe u tekstu. Ne koristiti skraćenice u naslovu rada.
 12. Rok za slanje sažetaka je 20. rujan 2023. godine. Nakon krajnjeg datuma poslani sažeci neće biti prihvaćeni i razmatrani od strane Znanstvenog odbora.